e-Tax Invoice
& e-Receipt

ผู้ประกอบการพร้อมหรือยัง?

e-Tax : e-Invoice & e-Receipt คืออะไร?

Invoice & Receipt หรือใบกำกับภาษี (ใบแจ้งหนี้) และใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) เป็นเอกสารที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดทำ เพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค้า และการให้บริการทุกครั้ง เมื่อมีการชำระเงิน และต้องส่งมอบต้นฉบับใบกำกับภาษี และใบรับ ในรูปแบบ "กระดาษ" ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ซึ่งกลายเป็นภาระต้นทุนส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

e-Tax : e-Invoice & e-Receipt คือ ใบกำกับภาษี และใบรับ เปลี่ยนรูปแบบจาก "กระดาษ" เป็นรูปแบบ "อิเล็กทรอนิกส์" เพื่อส่งเสริม e-Commerce และดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กรมสรรพากรจึงพัฒนาระบบการออกใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax : e-Invoice & e-Receipt) แทนรูปแบบกระดาษ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุน และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

ข้อดีของ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt

ข้อดีที่เห็นชัดเจนที่สุดในการเปลี่ยนมาใช้ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt ก็คือ "ลดต้นทุน"

 • 1. ลดต้นทุนกระดาษ

  ระบบ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt ส่งในรูปแบบของไฟล์ และผ่านช่องทาง e-Mail เป็นหลัก เป็น Paperless ทำให้ประหยัดค่ากระดาษ และยังสร้าง ภาพลักษณ์ให้องค์กรในเรื่องของ รักษ์โลกอีกด้วย

 • 2. ลดต้นทุนเวลา

  ระบบ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารที่ เป็นกระดาษและยังรวมไปถึงค่าคนรับ-ส่ง เอกสารอีกด้วย

 • 3. ลดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บ

  เอกสาร e-Tax : e-Invoice & e-Receipt อยู่ในรูปแบบของไฟล์ จึงไม่ใช้พื้นที่ทางกายภาพ ในการจัดเก็บ และดูแล ไม่ต้องเช่าคลังเอกสาร จัดใส่แฟ้ม และยังสามารถทำ Index เพื่อค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นด้วย

ไม่ใช่แค่การลดต้นทุนในเรื่องของ "เงิน" เพียงอย่างเดียว แต่ยังลดต้นทุนในด้านของ "เวลา" และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ "บุคลากร" ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

การจัดทำใบกำกับภาษี/ใบรับ รูปแบบเดิม

 • ใช้กระดาษ ต้องมีเครื่องพิมพ์ หมึก แบบฟอร์ม
 • จ้างคนรับ-ส่งเอกสาร ใช้เวลาเดินทาง
 • จัดเก็บเข้าแฟ้ม และเช่าคลังเก็บเอกสาร
 • การค้นหาเอกสารทำได้ยาก
 • นำไปประมวลผลเพื่อต่อยอดกับองค์กรได้ยาก

e-Tax : e-Invoice & e-Receipt

 • ไม่ใช้กระดาษ เป็นแบบ Paperless
 • รับ-ส่งเอกสารผ่านทาง e-Mail
 • ใช้ Storage ในการเก็บไฟล์เอกสาร
 • ค้นหาเอกสารได้ง่าย
 • ข้อมูลสามารถนำไปประมวลผล เพื่อต่อยอดกับองค์กรได้ง่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อใช้ e-Invoice & e-Receipt
DETAX Cost Saving Calculator

จำนวน Transaction/เดือน ของคุณ

ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ย) / หน่วย

 • ค่ากระดาษ

  0.624

  บาท

 • ค่าหมึกพิมพ์

  0.5

  บาท

 • ค่าจัดเก็บ 10 ปี

  0.12

  บาท

 • ค่าจัดส่งเอกสาร

  20

  บาท

DETAX e-Invoice & e-Receipt ช่วยคุณประหยัดได้

{{ calculateMonth() }}

บาท/เดือน

{{ calculateYear() }}

บาท/ปี

จะใช้ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt ต้องเริ่มอย่างไร?
มีแบบไหนให้เลือกบ้าง?

 • รูปแบบ

 • การ Verify

 • ขนาดของ
  ผู้ประกอบการ

 • การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
 • ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
 • ไม่จำกัดรายได้

 • การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
 • ประทับรับรองเวลา (Time Stamp)
 • ผู้ประกอบการที่มีรายได้ ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

DeTax by DataOne Platform บริหารและจัดการใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจรที่ได้รับมาตราฐานให้การเป็น Service provider

ระบบได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นตาม มาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรม/ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ETDA ซึ่ง ออกแบบตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT – Cross Industry Invoice (CII Version 3.0) ช่วยให้องค์กรพร้อม ต่อการเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานให้ แก่คู่ค้าสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ

ผ่านการตรวจสอบเป็นผู้ให้บริการนำส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service provider) เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และ เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562) โดยอิงมาตรฐานสากล สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของ ข้อมูล Information Security Management Systems (ISMS) : ISO/IEC 27001 และ European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงาน (ขมธอ.14-2560) ซึ่งประกอบด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Advanced Electronic Signature (AdES) และการแลกเปลี่ยนข้อความ XML ซึ่งมีรายละเอียดของโครงสร้างและคุณลักษณะเฉพาะ ของ Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)

Service Provider

นำส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ ด้วยระบบรับ-ส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบของกรมสรรพากร ด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยผู้ให้บริการ (Service Provider) ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กรมสรรพากรกำหนด เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดกลาง

DataOne เป็นผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ตรงตามหลักเกณฑ์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ กรมสรรพากรกำหนด มีบริการให้คำปรึกษาด้าน e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง

บริการของ DETAX : e-Tax : e-Invoice & e-Receipt by DataOne

DETAX : e-Tax : e-Invoice & e-Receipt Module ประกอบด้วย

Smart Security : (Cloud/ On-prem)

มีระบบ HSM (Cloud / On-prem) ในการบริหารจัดการ Key ของแต่ละลูกค้าและระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

Smart Integration : (Restful API)

เชื่อมต่อกับระบบเดิมที่องค์กรใช้อยู่ได้ด้วย Restful API เพื่อรองรับงานทั้งแบบ Real time และ Batch

Smart Archive : (Archive, Retrieve and Destroy)

มีระบบจัดเก็บเอกสารภาษีตามนโยบายที่สรรพากรกำหนด และรองรับการค้นหาย้อนหลัง

Smart Forms/Receipt : Quick & Easy /Automated Form/ On-Demand

ระบบรองรับการ Fill in หรือ Import ข้อมูลจาก Excel และระบบสามารถ รองรับเอกสาร 6 ประเภท

1. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) 2. ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (Invoice/Tax Invoice) 3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 4. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax Invoice) 5. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) 6. ใบลดหนี้ (Credit Note)

Smart Signing

มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล รองรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง (FIPS 140-2 level 3)

Package ตามจำนวนการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน

Tier การออกใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์รายเดือน
S1 MIN1 MAX5,000
S2 5,001 10,000
M3 10,001 15,000
M4 15,001 25,000
M5 25,001 35,000
L6 35,001 50,000
L7 50,001 100,000
L8 100,001 150,000

ลงทะเบียนใช้ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พิเศษ! ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ DETAX ระบบ e-Tax e-Invoice & e-Receipt Platform by DataOne ฟรี!

ชื่อ (First name*)

นามสกุล (Last name*)

บริษัท (Company*)

ตำแหน่ง (Title*)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel No*)

อีเมล (E-mail*)

จำนวนเอกสารใบกำกับที่ออกต่อเดือน (Documents per month)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล dataoneinfo@d1asia.co.th

โทรศัพท์ 081 174 9356 และ 02 686 3000 ต่อ 3812